home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
aanpak    

1. U bepaalt en de RC-casemanager voert desgewenst de regie

Met ingang van 1 juli 2005 bent u niet meer verplicht een contact met een Arbo-dienst af te sluiten. U bent nog wel verplicht een overeenkomst te sluiten met een bedrijfsarts. Met een kosteloos contract met ReturnCoach voldoet u aan deze eis omdat aan ons bedrijf gecerti-ficeerde artsen zijn verbonden.
Door een contract met ReturnCoach kunt u vervolgens bepalen wat u zelf doet of aan ons overlaat. Wij kunnen u hierin adviseren. Indien noodzakelijk kunnen wij hiervoor een verzuimscan inzetten. Dit instrument brengt uw verzuimkosten en verbetermogelijkheden in kaart. Regelmatig zijn kosten onnodig en onzichtbaar. Het gaat onder andere om kosten van loondoorbetaling, Pemba-boetes en gederfde subsidies. Maar denkt u bijvoorbeeld ook aan productiviteitsverlies, kostbare managementtijd en planningsproblemen.

2. Interventies met goede prijs - kwaliteitverhouding

Samen met uw aanspreekpunt, de RC-casemanager, werkt u aan de terugkeer van uw medewerker. Is er toch meer nodig? In overleg bepaalt u welke specialist met welke opdracht wordt ingeschakeld voor een vervolgtraject. In de meeste gevallen kunnen deze trajecten ook uitgevoerd worden door onze hoog gekwalificeerde RC-casemanagers. U kunt kiezen op prijs en kwaliteit uit ons brede dienstenpalet.

3. Werkhervatting en interventie gaan gelijk op

Uit onderzoek (Verbaan) is gebleken dat hoe langer de duur van het verzuim, hoe moeilijker de terugkeer naar werk. Daarbij geldt dat stilstand achteruitgang kan betekenen.Een belangrijke waarde bij verzuimmanagement is dat de zieke werknemer contact onderhoudt met het werk en dat de werkgever contact onderhoudt met werknemer. Adequate communi-catie en praktische oplossingen voor een probleem zijn hierbij noodzakelijk. RC heeft hierin ervaring.

4. Managers leren met verzuimgedrag om te gaan

Hoe met ziekte wordt omgegaan blijkt los te staan van de aard en ernst van de klacht. Er lijkt dus sprake te zijn van een keuze. Deze keuze wordt beïnvloed door het sociale netwerk, waaronder collega’s en familie. Het werk is een belangrijke factor van deze sociale omgeving. Hoe fijn heb ik het op mijn werk? Hoe makkelijk kan ik verzuimen? Word ik er op aan-gesproken? Neemt iemand mijn werk over? Dit zijn allemaal vragen die mede bepalen of een medewerker snel en/of lang verzuimt of niet. De rol van leidinggevenden is hierbij cruciaal. Zij fungeren veelal als cultuurdragers. De wijze van interveniëren, aanspreken of benaderen heeft invloed op het verzuimgedrag. RC kan managers ondersteunen en begeleiden in dit proces.

5. Bij interventies werken aan iemands kwaliteiten

Gezond en gemotiveerd aan het werk, dat is ons doel. Mensen zijn uniek en daarom kiezen wij voor een benaderingswijze die past bij de persoon. RC kijkt niet naar de beperkingen maar gaat op zoek naar iemands mogelijkheden. Daar wordt uiteindelijk de interventie op gebaseerd.

6. De RI&E als praktisch instrument met oplossingen

De RI&E is een verplichting die vaak verzandt in een papieren tijger. De kunst is nu om van deze wettelijke verplichting een voordeel te maken. Wij zoeken naar simpele oplossingen die de motivatie en gezondheid bevorderen om zo te komen tot een optimale inzet van uw personeel.
back