home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
interventies    
Inleiding

Wanneer mensen binnen Uw organisatie niet goed functioneren en dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn, biedt een interventie uitkomst. De bedoeling van een interventies is om door middel van training en coaching iemand voldoende bagage mee te geven zodat hij of zij weer duurzaam gezond en gemotiveerd terugkeert.

Vaak is door middel van een kort onderzoek vrij snel te achterhalen wat de achtergrond, oorzaak en aard van het probleem is. Tijdig ingrijpen levert voor Uw werknemer en Uw bedrijf vele voordelen op. De ervaring leert dat de werkelijke kosten van verzuim variëren tussen 1,5 maal de directe loonkosten.
Door ervaren coaches wordt een intensief traject op maat gestart, waarbij de kwaliteiten en persoonskenmerken van de werknemer centraal staan.

Wij maken bij interventies onderscheid in:
            Kort of lang
            Gedrag en psychische klachten
            Stress en Burnout
            Fysiek
            Loopbaanbegeleiding

Korte interventies

Zo nu en dan lopen mensen tegen zaken aan die het goed functioneren belemmeren. Met enkele coachingsgesprekken kan iemand al een eind op weg geholpen worden voordat verzuim gaat optreden. Zo werkt deze interventie preventief.
Ook bij kort verzuim en/of frequent verzuimers kan snel ingrijpen voor bedrijf en persoon voordelen opleveren. U kan samen met ons vrij direct nadat het verzuim is ingetreden, afhankelijk van de situatie, vaststellen wat de achtergrond, oorzaak en aard van het verzuim is. Zij kunnen in een vroeg stadium besluiten of een korte interventie in relatie tot de mogelijke duur van het verzuim noodzakelijk is.

Lange interventies

Als het verzuim meer dan 6 weken heeft geduurd, is vaak een langdurige interventie noodzakelijk. In dat geval is er een uitgebreide intake om te bepalen wat noodzakelijk is voor een snelle terugkeer naar werk. Op basis van deze informatie kan de interventie worden ingezet die het meest kosteneffectief werkt.

Gedrag en Psychische problemen

Wanneer een medewerker uitvalt vanwege psychische of andere klachten biedt de persoonlijke coach uitkomst. De medewerker wordt inzicht gegeven in het eigen gedrag, de keuzes die door hem/haar worden gemaakt en de valkuilen die hij/zij bij het werk tegenkomt. Door dit inzicht is de medewerker in staat het werk te hervatten en niet opnieuw uit te vallen met klachten. Kijk voor verdere mogelijkheden bij Training en Coaching.

Stress en burnout

Ieder mens heeft periodes in het leven waarin het even niet zo goed gaat. In die situaties komen vaak veel zaken tegelijk en dit gaat vaak gepaard met lusteloosheid, onzekerheid, verminderde energie, verminderd zelfrespect en/of zelfvertrouwen.
Wij weten uit ervaring dat het weer aan het werk gaan of het weer plezier krijgen in werk, voor een groot gedeelte afhankelijk is van inzicht in eigen kracht en kwaliteiten en het loslaten van belemmeringen.

De trainingen en coachingstrajecten zijn dan ook gericht op het in gang zetten van een bewustwordingsproces en heroriëntatie op de situatie waarin men zich bevindt. Dit vanuit de visie dat mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun situatie. Bij hoge spanning heeft men vaak de neiging constructieve stijlen te verruilen voor verdedigingmechanismen. Dit uit zich dan in agressief en/of passief gedrag. Wanneer men een lange periode onder spanning staat, raakt men uit balans en krijgt men allerlei mentale, emotionele danwel lichamelijke klachten.
De ervaringsgerichte trainingen voor mensen met stressgerelateerde klachten zijn er mede op gericht inzicht te krijgen op de invloed van spanning op het gevoel, de gedachten en het lichaam. Inzicht is de basis voor gewenste veranderingen en het zoeken naar de eigen balans, die leidt tot meer energie en hogere weerbaarheid.

Fysiek

Klachten aan het bewegingsapparaat, zoals rugklachten en nek-, schouder-, armklachten (RSI/CANS) ontstaan vaak door overbelasting van o.a. spieren, pezen, kapsel en gewrichten. Een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid van Uw werknemers verkleint de kans op fysieke ongemakken en klachten. Ook gewoonten en gedrag van medewerkers zijn van invloed op eventuele overbelasting die kan leiden tot ziekteverzuim.
Wij bieden diverse trajecten, trainingen en workshops die gericht zijn op het beïnvloeden van die factoren die kunnen leiden of hebben geleid tot overbelasting. Met name kennis, kunde en gedragsverandering staan centraal in deze trajecten. Bij interventies kijken wij naar de persoon en de werkplek en bespreken met de U wat de kortste weg terug naar werk is.

Loopbaanbegeleiding

Vaak hebben mensen een opeenvolging van functies zonder zich echt af te vragen of deze bij hen passen. Specifieke problematieken kunnen een aanleiding zijn de genomen keuzes te heroverwegen om op den duur problemen te voorkomen. Daarnaast kan het zijn, dat door omstandigheden het oude beroep niet meer kan worden uitgeoefend. In dit soort situaties is het van belang weer onbevangen te kunnen kijken naar wat voor soort werkzaamheden bij de persoon passen.
Vanuit passie en motivatie en via het inzetten van enkele diagnostische instrumenten, werken wij aan een persoonlijk profiel. Een CV beschrijft vooral wat voor kennis en ervaring men heeft opgedaan tot nu toe. Het persoonlijk profiel geeft een veelzijdig beeld van wie iemand is in relatie tot werk en geeft vooral wensen voor de toekomst aan. Indien men een duidelijk beeld heeft van wat men in de toekomst wenst, heeft men zijn oriëntatie beter afgestemd of gefocust, waardoor de baan die bij hem/haar past eerder voorbij komt.


back